LabAgency Benelux B.V.
LabAgency Benelux B.V.
Zuidendijk 210A
3317 NT Dordrecht
078 614 50 25 - sales@labagency.nl

Verkoopvoorwaarden

Algemeen:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen. Nederlands Recht is van toepassing. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aanbiedingen:
Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.

Overeenkomsten:
Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen, zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging.

Bevestiging: 
Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.

Overmacht/aansprakelijkheid:
In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden. Behoudens onze eventuele bedrijfsaansprakelijkheids- / transportverzekering is onze aansprakelijkheid beperkt. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.
LabAgency Benelux BV is, bij levering van goederen, niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden opgelopen door de producent en/of vervoerder van de bestelde goederen. Kosten die hierdoor worden veroorzaakt kunnen niet op LabAgency Benelux BV worden verhaald.

Levering:
Indien levertijd naar verwachting langer dan 3 weken dan de verwachte levertijd zal duren, wordt u op de hoogte gesteld.

In principe worden goederen niet franco afgeleverd, tenzij daarvoor een aparte overeenkomst wordt aangegaan. Het risico van de geleverde goederen gaat over bij (af)levering, dat is het moment, dat de goederen ons bedrijf verlaten c.q. ter beschikking staan van de afnemer. Voor toepassing van de korting- en leveringscondities wordt bij opdrachten, die in termijnen moeten worden geleverd, elke termijn levering als aparte opdracht beschouwd.

Betalingstermijn:
30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Door overschrijding van deze termijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op minimaal €40,00 of het maximale percentage van het orderbedrag conform de Wet Incasso Kosten, excl. 21% BTW. Alle aan incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur. Op het moment dat wij de vordering uit handen moeten geven, zijn de kosten berekend conform het incassotarief van het Nederlands Incasso en Adviesbureau, doch met een minimum van €70,- excl. BTW, terstond opeisbaar. Tevens behouden wij ons het recht voor om afnemers, die herhaaldelijk onze betalingscondities niet zijn nagekomen, onder rembours te leveren.

Eigendomsvoorbehoud: 
Zolang onze opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop en verkoop van goederen verschuldigd aan ons heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor zijn rekening en risico en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. Ingeval onze opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot uitvoering van werk of verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen, onverschillig of deze al dan niet zijn verwerkt, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het

vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Prijswijzigingen en afwijkingen in maten, modellen of diensten: Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan, waarbij de koper het recht heeft de order te annuleren.

Reclames:
Reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Reclames terzake van verborgen gebreken kunnen uiterlijk tot 3 maanden na (af)levering worden ingediend en binnen 3 dagen na constatering.

Annulering van de gedane bestelling:
De opdracht gever kan tot twee werkdagen na de dag waarop de bestelling is geplaatst deze annuleren. Is echter de bestelling toch al verzonden naar de opdrachtgever, dan is men alleen transportkosten verschuldigd.

11-03-2015

Waarom laboratorium apparatuur van LabAgency?

  • Persoonlijk contact en advies
  • Snelle responstijd
  • Creatief en flexibel
  • Actief sinds 1999 in de hele Benelux
  • Concurrerende prijzen
  • Uitgebreid betaalgemak: